Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

lilu
lilu
8914 7572 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaikari ikari
lilu
7948 22de
Reposted frombudas budas viamrsnobodyy mrsnobodyy
lilu
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viamrsnobodyy mrsnobodyy
lilu
8818 2703
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viamrsnobodyy mrsnobodyy

February 06 2018

lilu
8202 f1f3 500
lilu
lilu
Kobiety nie poddają się bez powodu. Najczęściej przestają walczyć dlatego, że czują się niedoceniane i zmęczone tym, że ktoś kto miał być ich całym światem nie potrafił ofiarować im choćby małej części swojego czasu i odrobiny uwagi…
— Rafał Wicijowski
lilu
lilu
9729 e03d 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viahelenburns helenburns
lilu
7185 1dfb
Every Day Is Blue Monday
Reposted from4777727772 4777727772 viaikari ikari
lilu
Kopernik nie miał racji.
Wszechświat 
obraca się wokół ciebie.
— Krystyna Gucewicz
Reposted fromperseweracje perseweracje viaaisolro aisolro
lilu
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath – Listy do domu
Reposted fromzabka zabka viacreepandweirdo creepandweirdo
lilu
6196 963d
lilu
6319 6ecc
Reposted fromchabril chabril viacreepandweirdo creepandweirdo
8468 cb6f
Reposted fromsofincha sofincha viacreepandweirdo creepandweirdo
lilu
Reposted fromspecific-humor specific-humor viaikari ikari
8916 b0fc 500
Reposted frommoubp moubp viahelenburns helenburns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl